تصاویر زیباسازی نایت اسکین
------------ بهمن 90 - عکس میخوای کلیک کن
سفارش تبلیغ
صبا

عکس میخوای کلیک کن

شعر طنز با لهجه اصفهانیغزل کوچه باغی " م . گیوی"

به فدای لب لعل تو که جفتی شکر است !
به خدا بوسه تو قوتی قلب و جیگرس !
مهی من عشق تو از بهری ما درد سرس
رخ ماه تو زیارتگهی جن و بشرس !
. من به قربون گوشائی تو که از بیخ کرس
مزهء ماچ تو همچون گز اصفهونس !
دهنت معدن قند و عسل لنبونس !
از زور سرخی لپائی تو مثال خونس !
خم ابروئی تو باریکتر از قیطونس !
. قرص سیمائی تو پاکیزه چو قرص قمرس !؟
بس کی مقبولی من ازفکری توغافل نمیشم
به خدا من به کسی غیر تو مایل نمیشم !
به وصالی تو چرا یک دفه نایل نمیشم ؟
شدم از عشقی تو دیوونه و عاقل نمیشم
. صب تا شوم فکری تو در مغز من دربدرس !؟
دیگه از بهری ما ای جونی دلم ناز نکن
ساز ما کوکه بیا جونی ما ناساز نکون
جفتی مرغ از بر من بیخودی پرواز نکن
بند شلوار منا اولی شوم واز نکن
. جیگرم – آتشی عشقت تو دلم شعله ورس !؟

عکس


نوشته شده در جمعه 90/11/14ساعت 10:2 عصر توسط fariba| نظرات ( ) |

امتحان کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته زبان و ادبیات اصفهانی

به همراه کلید
حل سوالات

ابتدا سوالات را کامل خوانده و با در نظر گرفتن قواعد قلب، اقدام به پاسخ دادن نمایید.

1-کلمات زیر را معنی کنید.
1- بَلگ 2- حَسِجّلال 3- آلاشغال 4- سِگاسوتا

5- زِرزِمین 6- شبی چراغی 7- چُماله 8- حَج مَن باقر

9- وَلَحظا 10- آونگون 11- بولونی 12- بَلکی

13- چرکوندی 14- گودالی 15- قیلاگونی 16- سُکِّربیت

17- دَمادولا 18- حَبّاد 19- ورمالیدند 20- مادی

21- چیویلی 22- لا ماشین

2- اعضای زیر کدامیک از اعضای بدن انسانند؟
1- چَکی لُپ 2- گُرته 3- سَکاسینه 4- سَکاصورِت

5- گیسی 6- چَکاچیویل 7- ناقولوسی

8- گُلی کمر خنجر

3- امراض بیرونی و درونی زیر کدامند؟

1- کمرم شیت شد 2- سرم بانگس 3- دلم انقلابس 4- زیرو رو میزِنم
5- دلمالِش 6- توتولی

4- جملات دعایی زیر را معنا کنید.

1- الای آکِلِه بیگیری

2- بادی یامان بیگیری ایشالله

3- الای بالا پر بِزِنی

4- الای سه قلی بودی

5- تیری غیب بخوری ایشالله

6- تیری اَجل خورده

7- توپ تو شیکمد بِرِد

8- الای بُپُکی

5- جانداران زیر کدامند؟
1- قورباغر

2- خرخاسِکی

سه پَلو

3- مالشتیمال

4- مالمالِک یا مالمالی

5- پاختِر

6- نسبت خانوادگی افراد زیر را مشخص کنید.
1- باخاجه 2- بُسوره 3- همریش 4- یاد 5- خارسو

7- اصطلاحات زیر را معنی کنید.
1- دَراومِد گفت 2- قو نیمیپِرِد 3- خَبِریش نیست

4- کَمَری راوِس هَنو 5- را نیمیبِرِد 6- مردی رِندیشس

7- سِگسارونس 8- آغولیاد واغلید؟ 9- اِدِراوادِرِد میکونم

10- برادون کشیدن 11- دِرِزا چاق کردن 12- جخ هم رسوندند

13-بِلاگیری درو وُردن 14- آدمی نَیَرز 15- وا میدارم

16- هوا کیـفس 17- آ یکی اونم 18- چه خبِر اَتِر؟

19- هوا تیفونس 20- دِ آره دِ 21- سُک نَزِن

22- وَقّی کردس 23- آدمی یه غازی

8- محله های زیر در کجای اصفهان قرار دارند؟
1- چارسو کوچیک 2- بازاری حَجاقا شجاع 3- پُشتی آشپِزی

4- کوجون 5- گورتون 6- جوزون

7- طوخچی 8- نجارباشی 9- جوق اِباد

10- مَچِّدلنبون 11- چاله حج میرزا 12- چارسو علی قولی آقا(آ ی کشیده)

13- چناردالبِتی 14- لَتیشا 15- باقوچخونه

16- کِرماکیلیچه 17- رودِرون 18- پارون

9- جملات زیر چه مواقعی به کار میروند؟
1- یار مبارِک پولِکی عروسا اووردن زورِکی
2- خارسو بیشین رو فشفشه بزا عروسد خوشش باشه

3- جیگِّر جیگِرس دیگِّر دیگِرس

4- مثلی سِگی تاتوره خورده میموند

5- شبا به چراغِس آ روزا به غِلاغ

6- اینقد کِریم پِشه بازی درنیار

7- قِرِشا قاشوق کردس

10- کدامیک گزینه واحد پول قدیمی در اصفهان بوده است؟
1- یه قاضی 2- یه قازی 3- یه غازی 4- عم قزی

11- تفاوت آآآقا با آ ی کشیده و آقا بدون آ ی کشیده در چیست؟

12- معنای کلمه گِلی را در هر ترکیب را بنویسید.
1- گِلی درخت

2- گِلی کوچا

3- گِلی هم

4- گِلی کوه

13- حالتهای مختلف کلمه اونسّانیا را بنویسید. (برای اشاره به هر چیزی) موفق باشید

جوابها

1-1- بلگ: همان برگ است. قاعده تبدیل ر به ل (در لهجه اصفهانی “ر” معمولا به “ل” تبدیل میشود)

2- حَسِجّلال: حاج سید جلال (قاعده ادغام بنیادی).

3- آلاشغال: معرب آشغال بوده که به مرور اَل به آل تبدیل شده. مثال: بیا بریم ناهار بخوریم. وای نه یه زا آلاشغال خوردم تو دلم انقلابه.

4- سِگاسوتا: در اصطلاح به عده زیاد گفته میشود. دقت شود که سو در سگاسوتا کشیده خوانده شود. مثال وای خره نبودی بیبینی طرف سِگاسوتاشم اوورده بود. یعنی اینکه هر چی آدم داشت برداشته بود اوورده بود.

5- زِرزِمین: زیرزمین

6- شبی چراغی: تا قبل از ساعت 12 شب، تا وقتی چراغها روشنند.

7- چُماله: همون مُچاله تهرونی 8- حَج مَن باقر: حاج محمد باقر. قاعده یرملون در زبان اصفهانی

9- وَلَحظا: از لحظه میاد. مثال: خِرندیده همِشا تو کوچا ولحظا میزِند. یعنی همش تو کوچه ها الاف میگرده. خِر همون خیره

10- آونگون: آویزون

11- بولونی: خمره. گاهی جهت ابراز محبت به دیگران هم به کار میزود. مثال: بولونی پَ کوجای پَ؟ (معادل عبارت”پس کجایی عزیزم؟” در تهران).

12- بلکی: شاید

13- چرکوندی: همان چرک است که بار تنفری زیادتری دارد. مثال: دِ آره دِ جونم مرگ شده با یه زا لباسی چرکوندی اومِده بود.

14- گودالی: چاله و گودال تحقیر شده

15- قیلاگونی: قیر و گونی. قیل همان قیر است. قاعده تبدیل ر به ل. مثال: این چای چرا قیله؟ یعنی چرا اینقدر چایی سنگینه که رنگش مثل قیر شده؟

16- سُکِّربیت: چوب کبریت

17- دَمادولا: نزدیکیها. مثال: لباسای من کو؟ همین دمادولاس

18- حَبّاد: حبیب آباد. مکانی نزدیک اصفهان. قاعده اضمحلال 5 حرف در یک تشدید

19- ورمالیدند: رفتند. مثال: چوریا ورمالیدن تو سیبه یعنی جوجه ها داخل بن بست رفتند. مثال: وَپِّریده پاچاشا ورمالیدس. یه اصطلاحیه در مورد شلوارای برمودا

20- مادی: جوی آب.. در اصفهان مواقعی که از واژه مادی استفاده نمیشود از واژه جوق یا جوقچی استفاده میشود.

21- چیویلی: چرکوندی

22- لا ماشین: در اصطلاح همان زیر ماشین است. حسن رفت لا ماشین یعنی ماشین بهش زد (تصادف کرد)

2- 1- چَکی لُپ: دهان. مثال: هر چی از چکی لپش دراومد نثاری ما کرد.

2- گُرته (گُرده قاعده تبدیل د به ت): پشت و کمر

3-: سَکا سینه: سر و سینه با هم. سکا سینِم گرفتس.

4- سَکاصورت: صورت

5- گیسی: ماهیچه شانه و گردن. مثال: خره اینقدِه تا تو این گیسییام درد میکوند که اَلاَمانما بریدس… با گیسو اشتباه نشود.

6- چکاچیویل: صورت. مثال: آب اِز چکاچیویلش سرِزیرس عامو. (سرازیر)

7- ناقولوسی: نای و یا همان خرخره. مثال: اتوبوسِ تا تو ناقولوسیش پر کردس.

8- گُلی کمر خنجر: مهره های آخر ستون فقرات.. یه جمله معروف هم هست که میگه: اِگه این کارا بوکونی گلی کمر خنجرد میشکِنِد. یعنی انگار این کار برات خیلی سخته.

3- 1- کمرم شیت شد: کمرم داغون شد. شیت احتمالا از واژه شِت فرنگی گرفته شده.

2- سرم بانگس: سرم درد میکنه. از بنگ میاد.

3- دلم انقلابس: همون تو دلم چمچماله یا وضعیت مزاجیم خوب نیست.

4- زیرو رو میزِنم: نوعی از انقلاب دل که پیشرفت کرده و اعضا مجاور را تحت تاثیر قرار داده.

5- دلمالِش: یه نوع خاصی از حالات نامساعد مزاجی که بیشتر در مواقع ازدواج پیش میاد.

6- توتولی: زگیل. من واقعا دیگه نمیدونم این واژه از کجا اومده شرمنده!!!

4 -1- الای آکِله بیگیری: آکله به معنی: خوره. یعنی الهی مرض خوره بگیری.

2- بادی یامان بیگیری ایشالله: این دعا در مواقعی که کسی زیاد داد و فریاد میکند بکار میرود. یامان از یمن میاد. باد یمنی تبدیل شده به: باد یمانی, وبعد به باد یامان.. و آن مرضی باشد شبیه خناق که گلو باد میکند و راه نفس بسته میشود. در برخی مواقع یامان حذف می شود و داریم الای باد کنی.

3- الای بالا پر بِزِنی: یعنی بال بال کنی و بمیری یه چیزی شبیه خروس. الهی جون بکنی و بمیری.

4- الای سه قلی بودی: وقتی کسی یک مزه بیمزه میندازه به جای اینکه به طعنه بگن ماشالله چقدر تو خوشمزهای میگن ایشالله سه قلی (سه قلو) بودی یا به شکل مختصر شالّا سه قلی بودی. یعنی یه قل کمه برای اینکه همچین مزه هایی بریزه. در واقع نوعی تحقیر پشت پرده داره.

5- تیری غیب بخوری ایشالله: معنی واضح است امیدوارم هیچ وقت همچین تیری نخورین.

6- تیری اَجل خورده: در این جمله دعایی فرض بر این است که تیر به شما اصابت کرده.

7- توپ تو شیکمد برد: در مواقعی که فردی زیاد غذا بخورد بکار میرود. از دیگر جملات دعایی مشابه میتوان به الای کارت بخوری (کارت همان کارد است قاعده تبدیل د به ت)اشاره کرد.

8- الای بُپُکی: الهی بترکی. تقریبا در هر موقعیتی به کار میرود.
نکته: دقت شود که اصولا در اصفهان (بد اصفهانیاشون البته) نسبت جمله دعایی مثبت به جمله دعایی منفی تقریبا صفر است.

5- 1- قورباغر: قورباغه. قاعده تبدیل ه به ر. مثال دیگر: مهتابی که میشود: مرتابی.

2- خرخاسِکی سه پ–لو: همان خرخاکی است و چون از هر طرف جلو عقب و پشت که نگاه کنی قیافه اش یکسان است به آن سه پهلو گویند.

3- مالشتیمال: بالشت مار بوده و به سوسکهای بزرگ و پهن گفته میشود که با چند تبدیل پیچیده و نادر تبدیل شده به: مالشتیمال. قواعد بکار رفته 1- قاعده “ی” چسبان به
مضاف 2- قاعده تبدیل ر به ل 3- – پدیده نادر تبدیل ب به م. مثالی دیگر از تبدیل ب به م: اسب میشود اسم.

4- مالمالِک یا مالمالی: مارمولک. قاعده تبدیل ر به ل

5- پاختِر: یاکریم. حیوانی خنگ شبیه کبوتر با بهره هوشی صفر

1-6-باخاجه: پدربزرگ یا مادربزرگ

2- بُسوره: پدر زن یا پدر شوهر

3- همریش: باجناق

4- یاد: جاری. نسبت همسر دو برادر

5- خارسو: مادر شوهر یا مادر زن.

عکس


نوشته شده در جمعه 90/11/14ساعت 7:58 عصر توسط fariba| نظرات ( ) |

 اصفهانی ها

 

پاسخ هیچ پرسشی را نمی‌دهند و  آنها  پرسشی از شما دارند!

 
 
مثال ( وقتی از دوست اصفهانی خود  آدرس یک خیاط می‌پرسید)
شما: خیاط خوب سراغ داری؟
دوست اصفهانی شما: چی‌چی می‌خَی بدوزی؟
شما: کت و شلوار
دوست اصفهانی : پارچه داری؟
شما: بله
دوست اصفهانی:از کی اِسِدی؟
شما:از ....مغازه
دوست اصفهانی : پارچِد خُبِس؟
شما: بله
دوست اصفهانی : چه رنگیِس؟
شما: چه فرقی می‌کنه؟
دوست اصفهانی : فرق می‌کونِد دادا! فرق می‌کونِد
شما: خب، سورمه‌ای
دوست اصفهانی: چرا سورمه ی؟ارزونتر بود؟
شما:نه
دوست اصفهانی:چیطو؟
شما:خب می خواستم سورمه ای باشه
دوست اصفهانی : مبارکِس، خَبِریِه؟
شما: نه بابا، بالاخره خیاط سراغ داری یا نه؟
دوست اصفهانی : اگه خبری نیس کتا شلواری سورمِی می‌خَی چیکار؟نوشته شده در جمعه 90/11/14ساعت 7:41 عصر توسط fariba| نظرات ( ) |

 


آزمون تافل زبان مشهدی...!!ـ
 
توضیحات مهم:

1-این آزمون نمره ی منفی ندارد.

2-وقت استاندارد این آزمون 17 دقیقه می باشد.

3-لطفا بدون چرخاندن سر به اطراف و دیدد زدن از روی بقیه به سوالات جواب دهید.

1ـ شاعر در کدام مصراع از تیرکمان سخن گفته است ؟

الف - با پِلّخمونِ نگاهت چُغوکه دِلومه زِدی

ب - آی یَره یَره یَره یارُم کَله پا مِره

ج - ای گرونی هم که هر روز قوز بالا قوز مِرهِ

د - نِمِتِنُوم چیزی بُگُم َ ای درد دل کُشته مو رهِ

2 ـ معنای کلمات زیر در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

(( سیخ ماهی - کُخ - دُری - مِس مِس - وّخه - ناردِشور ))

الف -تیغ ماهی - کرم -در - معطل کردن - ریخت و پاش - مرده شور

ب- تیغ ماهی -سوسک یا حشره - سینی بزرگ - معطل کردن - پاشو - ناودان

ج -تیغ ماهی -کرم -سینی بزرگ -معطل کردن - ریخت و پاش- ناودان

د - تیغ ماهی -کرم -سینی بزرگ -معطل کردن - پاشو - مرده شور

3ـ همه گزینه ها به جز گزینه ... غلط می باشد ؟

الف - سُرسُر ( یواشکی حرف زدن )

ج - ناخون جله ( نیشگون )

ب - آسوارت ( آسفالت )

د - نارنجک ( بمب )

4ـ کدام واژه به معنی ( کوچه ) می باشد ؟

الف - میلان

ب - فِلِکه

ج - ناردِشور

د - قِلِه ساختمان

5ـ صرف فعل مضارع رفتن در کدام گزینه صحیح است ؟

الف - مُرُم مِری مِرَن مِره مِرِم مِرِن

ب - مُرُم مِری مِره مِرِم مِرِن مِرَن

ج - مِرِم مِری مِرَن مُرُم مِره مِرِن

د - مُرُم مِری مِره مِرِن مِره مِرَن

6ـ سخن (( چه خوشگل رِفتی امشب )) یعنی چه ؟

الف - چه خوشگل شدی دیروز

ب - چه خوشگل شدی رفتی

ج - چه خوشگل شدی امشب

د - هیچ کدام

7ـ مُو بُرُم در کدام گزینه به معنی رفتن است ؟

الف -مُو بُرُم کاغذها رو

ب - مُو بُرُم میلان بعدی

ج - مُو بُرُم از جواد

د - همه موارد

8ـ در بیت (کُتا کِردَن دامنارِ مشتی عماد ....دیگه مجنون توی خواب دامن لیلا مِگیره ) به چه

معناست ؟

الف - باز منو کشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی .

ب - مشتی عماد دامن های دختران را کوتاه میکرد تا مجنون خواب ببینه .

ج - چه خوشگل شدی امشب با دامن کوتاه .

د - هیچ کدام

موس ها بالا وقت آزمون تموم رفت.

__._,

عکس


نوشته شده در جمعه 90/11/14ساعت 7:6 عصر توسط fariba| نظرات ( ) |

تصاویری ازمحراب شهادت امام علی (ع) که تا کنون ندیده اید

 

محراب و منبری که امروز در مسجد کوفه نصب شده است

--------------------------

نمایی از مسجد کوفه و خانه حضرت امیرالمومنین(ع)

امام علی

--------------------------------------------

تصاویری ازمحراب شهادت امام علی (ع) که تا کنون ندیده اید

 

محراب شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) در گذشته

------------------------------------------------

محراب و منبر مسجد کوفه در گذشته

 

تصاویری ازمحراب شهادت امام علی (ع) که تا کنون ندیده اید

 

 

 

 

 

 

 

میگن معتبر ترین نشان مصور از روی مبارک حضرت مولاست .
که توسط یک نقاش یهودی در یکی از جنگها کشیده شده .
و الان در موزه لوور نگهداری میشه.

-----------------------------------------------------

 

امام علی

-------------------------------------------------------------

خانه امام علی(ع)

خانه امام علی

خانه امام علی

یا علی

خانه امام علی

امام علی


امام علی

خانه امام علی

خانه امام علی

فضای داخلی خانه امام علیه السلام

----------------------------------------------------------------

خانه امام علی

دالان منتهی به چاه خانه که امام و فرزندانش از آن آب می نوشیده اند.

-----------------------------------------------

 

 امام علی

امام علی

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازنوشته شده در چهارشنبه 90/11/12ساعت 8:21 عصر توسط fariba| نظرات ( ) |

   1   2   3   4      >